Deze website is eigendom van DD BIKES BVBA.

Contactgegevens:
DD BIKES BVBA
Vlassenhout 19 a
9200 Dendermonde

Adres maatschappelijk zetel:
DD BIKES BVBA
Vlassenhout 19 a - IZ Hoogveld - C1
9200 Dendermonde

Telefoon:(0032) 052/22.13.31
E-mail:info@ddbikes.eu

Ondernemingsnummer: BTW BE 0 447 951 251

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DD BIKES BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

DD BIKES BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal DD BIKES BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

DD BIKES BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. DD BIKES BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

DD BIKES BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

DD BIKES BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Privacybeleid

DD BIKES BVBA hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot DD BIKES BVBA, Vlassenhout 19 a te 9200 Dendermonde of via info@ddbikes.eu. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens die in werking trad op 25 mei 2018 en latere bijwerkingen, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DD BIKES BVBA, Vlassenhout 19 a te 9200 Dendermonde of via info@ddbikes.eu, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

DD BIKES BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

DD BIKES – PRIVACYBELEID
Laatst bijgewerkt: 25/05/2018
Jouw privacy telt voor ons
DDBIKES heeft als doel om haar klanten te informeren over haar producten. Dit kunnen ook gebruikers van haar website(s) en apps zijn. Wij hechten belang aan jouw privacy en verbinden ons ertoe om de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig te behandelen. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen.
Deze privacyverklaring geldt voor alle websites, toepassingen (“apps”) en producten van DD Bikes BVBA. 
Welke gegevens verzamelen wij?
Bij het bezoeken van onze website, verzamelen wij enkel die gegevens die nodig zijn voor het functioneren en het verbeteren van onze website. Dit gebeurt via “cookies”. Deze cookies kunnen tijdens een bezoek aan de site op de harde schijf van jouw computer worden geplaatst en dit enkel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadplaag hiervoor de help functie van je internetbrowser.
Indien je je gegevens invult op een invulformulier of ons deze gegevens toestuurt per e-mail, gebruiken we deze enkel om jou in dat kader te beantwoorden, tenzij je zelf aangeeft verder op de hoogte gehouden te willen worden. Dit zijn in principe je naam, voornaam, e-mailadres en mogelijk ook je telefoonnummer, bedrijf en functie. Ook de correspondentie die we met je voeren, houden we bij.
Indien je onze diensten of producten bestelt, dan verzamelen wij alle gegevens die vereist zijn om met jou te communiceren daarover, voor klantenbeheer op grond van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren, om te kunnen factureren. Als klant kunnen wij je ook informatie toesturen die aansluit bij de producten die je bij ons afneemt, tenzij je aangeeft dat niet (langer) te willen.

Wie is DD BIKES?
Bedrijfsgegevens DD BIKES:
DD BIKES BVBA
Vlassenhout 19 A, IZ Hoogveld, zone C1,  
9200 Dendermonde, België
BTW BE0447.951.245 (RPR Dendermonde)
052/22.13.31
info@ddbikes.eu
www.ddbikes.eu
www.ddbikes.be
IBAN BE77 2930 1753 6342 

Hoe gebruiken we je gegevens?
Dit Privacybeleid is zowel van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website(s), toepassingen (“apps”), als bij het leveren van onze diensten en producten.
We gebruiken deze gegevens enkel:
• voor administratieve doeleinden (bijv. facturatie en opvolging van klantencontacten)
• om lopende gesprekken of vragen tot informatie verder te zetten
• om je te informeren over onze producten en activiteiten, als je klant bent of gevraagd hebt om op de hoogte gehouden te worden
• om je informatieve mails te sturen, als je ervoor gekozen hebt om onze e-mail nieuwsbrief te ontvangen
• het verbeteren van jouw gebruikservaring van onze website.
Delen we je gegevens?
Ja en neen.
We delen je gegevens niet met derden die deze gegevens zelf willen gebruiken, voor welk doel dan ook.
We delen je persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
We maken wel gebruik van bepaalde services (websitehosting, e-mailclients [zoals Webmail, Outlook], back-up en dataopslag [zoals Dropbox], enz.) en analyse van je websitebezoek [zoals Google Analytics]). Deze dienstverleners mogen je gegevens niet gebruiken, maar ze staan wel op hun servers, zodat ze ze strikt gezien wel ontvangen (en verwerken). Maar uiteraard geven zij ons de nodige garanties dat je gegevens daar veilig staan.
Hoe beschermen wij de door ons verwerkte gegevens?
Wij beschermen deze gegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals het nemen van de vereiste:
–  technische beveiligingsmaatregelen op onder meer de vlakken van toegang (inlogvereisten, paswoordbeleid, etc.), bewaring (encrypteren, back-up, enz.) en bescherming tegen toegang van buitenaf (firewall, antivirus software, enz.) van de media waarop persoonsgegevens opgeslagen kunnen worden.
–  organisatorische maatregelen, zoals het bijhouden van een dataregister, het naleven van een databeleid, het afdwingen van garanties van onze contractpartners, enz.
–  maatregelen om de bewaarde data als vertrouwelijk te behandelen.
Ondanks  de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.
Waar bewaren wij je gegevens?
Wij streven ernaar om alle verwerkte persoonsgegevens binnen de Europese Unie te bewaren. De persoonsgegevens worden bewaard op onze eigen computersystemen. Deze zijn met een wachtwaard beveiligd of staan in een afgesloten ruimte; de persoonsgegevens worden tevens bewaard op systemen van onze leverancier van boekhoudsoftware, Wolters Kluwer en onze hoofdleverancier van onderdelen, KTM Oostenrijk. Met deze partijen zijn contracten afgesloten om te verzekeren dat zij ook juist met de gegevens omgaan.
Door ons jouw persoonsgegevens te verstrekken, ga je akkoord met deze regeling.
Je rechten
Wij zullen je persoonsgegevens op geen andere wijze gebruiken dan voorzien in dit Privacybeleid.
Indien we je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of andere doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten aan jou, kan je je op elk moment verzetten tegen het verder gebruik daarvan. Door contact op te nemen met info@ddbikes.eu.
Je hebt het recht op toegang, raadpleging, correctie en verwijdering van de informatie die wij over je bijhouden. Ook deze rechten kan je eenvoudig uitvoeren door melding op voormelde e-mailadres. Desgevallend kunnen wij een identiteitsbewijs vereisen en een schriftelijk aangetekend schrijven.
Als je ons contacteert om je rechten uit te oefenen, dan antwoorden wij je binnen 1 maand.
Wijzigingen aan ons Privacybeleid
Wij kunnen dit Privacybeleid veranderen wanneer wij dit nodig achten of daartoe door de wet worden verplicht.
Voor het gebruik van Website is bij elk nieuw gebruik de op dat ogenblik geldende versie van toepassing.
Je kan vaststellen wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding ‘LAATST BIJGEWERKT’ boven aan deze pagina.
Bewaarperiode van persoonlijke of bedrijfsgebonden informatie
We bewaren uw persoonlijke of bedrijfsgebonden informatie zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, zoals beschreven in de privacyverklaring, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is. De gegevens van klanten worden bewaard zolang iemand klant is, dat wil zeggen nog minimaal 1 actief dossier heeft bij ons, plus 1 jaar. De gegevens van potentiële klanten worden maximaal 2 jaar bewaard. Dit geeft een goede balans tussen de noodzaak om niet herhaaldelijk informatie te moeten geven bij herhaalde contacten;
Vragen en feedback
Heb je vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent hoe wij met je privacy omgaan? Neem dan contact met ons op via:
E-mail: info@ddbikes.eu Post: DD BIKES BVBA, Vlassenhout 19 A, 9200 Dendermonde, België.
Gebruiksvoorwaarden voor de Website
Wij verzoeken u ook om de disclaimer Website te lezen, die het gebruik en de beperking van de aansprakelijkheid met betrekking tot het bezoek aan onze Website regelt. In de disclaimer is ook ons privacybeleid opgenomen.
Je toestemming
Door onze Website te gebruiken en ter bevestiging stem je in met dit Privacybeleid.

 

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.